Course99 | קורס 99 - קורסים אונליין | לרכוש מיומנות דרך חוויה
למדניות הפרטיות

תקנון אתר קורס 99

ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" ו/או התיבה "אני מסכים לתקנון האתר" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר.

מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני,
לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעילי אתר קורס 99  - יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

הובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים לבסיסי הנתונים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו. לידיעתכם, קיים תיעוד כתובות IP מלא של הנרשמים באתר, והמבצעים פעולות אלה ואחרות.

למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו' ללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם לאתר שליחת דואר אלקטרוני. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.

מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי

התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:

כמו כן הפצת פרטי צרכנים תעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מצד הלקוח.

תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.

תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.

תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.

תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.

תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.

תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.

תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח .

המשתמש מתחייב לספק נתונים אמתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

 

בנוסף, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים ו/או זכויות הבעלות בקורס הינם בבעלות מרצה הקורס ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור.

המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור הצרכן אשר יתבצע באמצעות סימון "וי" בדיסקליימר מתאים באתר בעת מסירת פרטיו.

הלקוח מאשר בחתימה על הסכם זה לקבל מסרים והודעות אודות שינוים בסטאטוס הזמנתו ישירות לטלפון הנייד (SMS).

שירות זה ניתן בעלות של שקל חדש אחד בלבד ללקוחות הרוכשים מוצר במכירה רגילה לאחר אישורם לתשלום זה.

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר (או: הקורס) מיועדים להמחשה בלבד.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר (או: הקורס) גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.

במקרה של אי התאמה, מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם , במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים  YNET , TAPUZ , דפי זהב , וכו' וכן פרסום ברשתות חברתיות (פייסבוק, טוויטר, פינטרסט וכד').


האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת קורס 99 באתר זה בלבד.

כמו כן נדגיש כי המידע המוצג אודות קורסים באתר, באחריות מרצה הקורס בלבד וזאת לפי הסכם בין מפעילי האתר למרצה הקורס.ביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס פנייה ממוחשב, שיחת טלפון עם מוקד השירות, הודעה בכתב, או הודעת פקס .

ללקוח יש זכות לבטל עסקה רק במקרה של אי התאמה מובהקת בין המידע המוצג בעמוד המכירה של הקורס לבין תוכן הקורס בפועל.

בקשת הביטול במקרה של טעות ברכישה תיעשה עד 2 ימי עסקים מיום הקנייה.

בקשת הביטול במקרה של אי התאמה בין תוכן הקורס לדף הקורס (דף המוצר) תיעשה תוך 14 ימי עסקים.

הזיכוי יהיה מחיר המוצר בניקוי דמי ביטול.

שיעור דמי הביטול במקרה של טעות ברכישה הוא 10% ממחיר הקורס או 100ש"ח, הנמוך מבניהם.

זיכוי כספי  - החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח או באמצעי אחר שעליו סיכמו מפעילי האתר והלקוח יחד, וההחזר יהיה תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל .לתשומת לבכם

עסקה בטלה חד צדדית מצד מפעילי האתר

תוך שבועיים מיום קבלת הזמנה במסד הנתונים ו/או לאחר שנוסו שלושה ניסיונות יצירת קשר מול הלקוח באמצעות שניים מאמצעי התקשורת הבאים:

דוא"ל, טלפון רגיל ונייד, פקס, מכתב דואר רגיל.

ניתן תמיד להיעזר ב"תיק הלקוח" בפרטי הזמנה יצוין סטטוס הזמנה , כולל סטטוס הושארה הודעה, לאחר ניסיון אימות פרטים.

מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם ,במכירות מכל סוג המוצע באתר, לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן

בעלי אתר המכירות קורס 99 שומרים לעצמם את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, מכירת מוצר לקונה לפי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת מבלי לנמק החלטתם או להודיע על כך מראש.

עדכוני מחירים

מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר.

שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, בעלי אתר קורס 99 מצהירים ומתחייבים, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מיד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל  support@course99.co.il ,  או לטלפון 054-4994400. במקרים שכאלה (טעות סופר- טעות קולמוס) רשאית קורס 99 שלא לכבד את המכירה. כל עוד הדבר נעשה בתום לב, לא פורסם בפרסום פומבי ותוקן מידית.


המחירים באתר

הינם סופיים, כוללים מע"מ.

המחיר כולל רישיון לא ייחודי לצפייה בתכנים המוצגים תחת סעיף "תוכן הקורס" בדף המוצר באתר.

 

קורס 99 רשאים להוסיף תכנים שונים ללא תוספת תשלום.

קורס 99 רשאים להציע תכנים, שירותים ומוצרים אחרים, נוסף על תכני הוידאו המפורטים בדף הקורס,
מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרד בהתאם לרשום בכל מוצר ומוצר.אחריות הצרכן לכל פעולה שתעשה בחשבונו

במקרה בו מסר הצרכן הודעה לאתר על שימוש לרעה שנעשה בחשבונו, החל מרגע ההודעה כל פעולה שתעשה בחשבונו לא תחייבו.

 

בעלי אתר קורס 99 או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.

בינהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו'...

בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי קורס 99 - במקרה זה תיידע החברה את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה.
מבצעים

כל המבצעים ניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת.

במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה, אך אזלה במלאי, האתר מתחייב מידית להסיר המבצע.